Category

Subvencions
El Pla Renova’t d’enllumenat per a comerços és una subvenció per canviar bombetes, làmpades, etc., per d’altres de baix consum i que suposin un estalvi d’un mínim del 30% anual en potència o consum elèctric. La inversió mínina ha de ser de 1.000€, i la subvenció por arribar a un màxim del 30% d’aquesta inversió, amb un...
Read More
La utilització de més energia de la que es requereix per fer el mateix servei suposa una despesa inútil d’un recurs, l’energia, que cada cop serà més escàs i l’ús del qual comporta, a més, un impacte ambiental negatiu.
Read More